Mandarin Pinyin Chart (after He 2004)

								


b

p

m

f

d

t

n

l

g

k

h

j

q

x

zh

ch

sh

r

z

c

s


-i


		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		
+
+
+
+
+
+
+

		

a

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

		

		

		
+
+
+

		
+
+
+
+

o

+
+
+
+

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		
+

e


		

		
+

		
+
+
+
+
+
+
+

		

		

		
+
+
+
+
+
+
+
+

ê


		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		
+

er


		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		
+

ai

+
+
+

		
+
+
+
+
+
+
+

		

		

		
+
+
+

		
+
+
+
+

ei

+
+
+
+
+

		
+
+
+

		
+

		

		

		

		

		
+

		
+

		

		

		

ao

+
+
+

		
+
+
+
+
+
+
+

		

		

		
+
+
+
+
+
+
+
+

ou


		
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

		

		

		
+
+
+
+
+
+
+
+

an

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

		

		

		
+
+
+
+
+
+
+
+

en

+
+
+
+

		

		
+

		
+
+
+

		

		

		
+
+
+
+
+
+
+
+

ang

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

		

		

		
+
+
+
+
+
+
+
+

eng

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

		

		

		
+
+
+
+
+
+
+

		

ong


		

		

		

		
+
+
+
+
+
+
+

		

		

		
+
+

		
+
+
+
+

		

i

+
+
+

		
+
+
+
+

		

		

		
+
+
+

		

		

		

		

		

		

		
+

ia


		

		

		

		

		

		

		
+

		

		

		
+
+
+

		

		

		

		

		

		

		
+

ie

+
+
+

		
+

		
+
+

		

		

		
+
+
+

		

		

		

		

		

		

		
+

iao

+
+
+

		
+
+
+
+

		

		

		
+
+
+

		

		

		

		

		

		

		
+

iou


		

		

		

		
+

		
+
+

		

		

		
+
+
+

		

		

		

		

		

		

		
+

ian

+
+
+

		
+
+
+
+

		

		

		
+
+
+

		

		

		

		

		

		

		
+

in

+
+
+

		

		

		
+
+

		

		

		
+
+
+

		

		

		

		

		

		

		
+

iang


		

		

		

		

		

		
+
+

		

		

		
+
+
+

		

		

		

		

		

		

		
+

ing

+
+
+

		
+
+
+
+

		

		

		
+
+
+

		

		

		

		

		

		

		
+

iong


		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		
+
+
+

		

		

		

		

		

		

		
+

u

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

		

		

		
+
+
+
+
+
+
+
+

ua


		

		

		

		

		

		

		

		
+
+
+

		

		

		
+

		
+

		

		

		

		
+

uo


		

		

		

		
+
+
+
+
+
+
+

		

		

		
+
+
+
+
+
+
+
+

uai


		

		

		

		

		

		

		

		
+
+
+

		

		

		
+
+
+

		

		

		

		
+

uei


		

		

		

		
+
+

		

		
+
+
+

		

		

		
+
+
+
+
+
+
+
+

uan


		

		

		

		
+
+
+
+
+
+
+

		

		

		
+
+
+
+
+
+
+
+

uen


		

		

		

		
+
+

		
+
+
+
+

		

		

		
+
+
+
+
+
+
+
+

uang


		

		

		

		

		

		

		

		
+
+
+

		

		

		
+
+
+

		

		

		

		
+

ueng


		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		
+

ü


		

		

		

		

		

		
+
+

		

		

		
+
+
+

		

		

		

		

		

		

		
+

üe


		

		

		

		

		

		
+
+

		

		

		
+
+
+

		

		

		

		

		

		

		
+

üan


		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		
+
+
+

		

		

		

		

		

		

		
+

ün


		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		
+
+
+

		

		

		

		

		

		

		
+

Reference

He, Hu (贺虎). 2004. Textbook for Mandarin Training and Testing (新编普通话训练与测试教程). Lanzhou (兰州): Lanzhou University Publisher (兰州大学出版社), p. 339.