Bete;_;_;_;_;_;_;_;_;_;_ Godie;_;_;_;_;V~;_;_;_;_;_ Koyo;_;_;_;_;_;_;_;_;_;_ Neyo;_;_;_;_;_;_;_;_;_;_ DidaDeYokoboue;_;_;I~;U~;_;e~;o~;E~;O~;a~ DidaF;_;_;_;_;_;_;_;_;_;_ Niaboua;_;_;_;_;_;e~;o~;E~;O~;a~ Wobe;i~;u~;I~;U~;_;_;_;E~;O~;a~ Krahn;i~;u~;_;_;_;e~;o~;E~;O~;a~ Bassa;i~;u~;_;_;_;_;_;E~;O~;a~ Dewoin;i~;u~;_;_;_;_;_;E~;O~;a~ Cedepo;i~;u~;_;_;_;_;_;E~;O~;a~ Tepo;i~;u~;I~;U~;_;e~;o~;E~;O~;a~ Klao;i~;u~;I~;U~;_;_;_;E~;O~;a~ Seme;i~;u~;_;_;_;e~;o~;_;_;a~ Kuwaa;i~;u~;;;_;_;_;E~;O~;a~ Aizi;_;_;_;_;_;_;_;_;_;_